Obchodní podmínky


1. Základní údaje

Provozovatel internetového obchodu a dodavatel:
Triga Cosmetic s.r.o., Radlická 3207/88a, 150 00 Praha 5
IČ: 035 73 362, DIČ: CZ 035 73 362
Provozovatel je plátcem DPH.

telefon: (+420) 733 161 779
e-mail: marie.savara@trigacosmetic.com
č. účtu: 107-8590920267/0100

(dále jen "Provozovatel internetového obchodu" nebo „Prodávající“)

2. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.emescare.com, který je provozován shora uvedeným Provozovatelem internetového obchodu.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Provozovatelem internetového obchodu, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

3. Pojmy

a) Spotřebitelskou smlouvou se rozumí zejména smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

b) Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

c) Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

d) Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho účet.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.emescare.com jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2. Postup objednání zboží probíhá tak, že kupující si v internetovém obchodě vybere konkrétní zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle elektronicky. Tím odešle návrh na uzavření kupní smlouvy.

Objednávka může být odeslána následujícími způsoby:

- přes webové rozhraní – typicky „nákupní košík“

- elektronickou poštou – tj. e-mailem

- telefonicky

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se tedy rozumí objednávka zboží odeslaná kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. potvrzením přijetí objednávky na e-mail, který kupující uvede v objednávkovém formuláři.

4. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek prodávajícího.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit.

7. Cena zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu. Náklady na doručení zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu a v těchto obchodních podmínkách. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě, včetně nákladů na doručení zboží.

8. Storno objednávky lze provést písemně či prostřednictvím e-mailu nejpozději ještě týž den, kdy byla objednávka učiněna a odeslána kupujícím, ale v každém případě před expedicí objednaného zboží. V takovém případě bude objednávka prodávajícím bezplatně stornována.

9. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem.

5. Cena zboží

Ceny jsou platné v době provedení objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Náklady na doručení zboží jsou uvedeny na internetových stránkách internetového obchodu a v těchto obchodních podmínkách a zobrazí se vždy v závislosti na tom, jaký způsob dodání zboží kupující zvolí. Náklady na doručení zboží se vždy zobrazí před odesláním objednávky.

6. Zboží

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.

Cena uvedená u zboží neobsahuje náklady na doručení zboží.

7. Způsoby platby, náklady na doručení

Zboží může být zaplaceno těmito způsoby:

a) bankovním převodem – v případě, že kupující zvolí platbu bankovním převodem, pak v potvrzené objednávce budou obsaženy podrobné informace k platbě, tj. číslo účtu prodávajícího, konstantní a variabilní symbol. V případě platby bankovním převodem bude řádně objednané zboží expedováno až po připsání celé platby na bankovní účet prodávajícího. Náklady na doručení zboží při platbě bankovním převodem činí 112 Kč.

b) na dobírku (tj. hotově při převzetí zboží) – v případě, že kupující zvolí platbu za zboží na dobírku, uhradí cenu zboží, včetně nákladů na doručení zboží, přímo doručující osobě. Prodávající využívá pro doručování zboží na dobírku společnost Česká pošta s.p. s tím, že zboží je doručováno buď formou Balíku na poštu, nebo Balíku do ruky. Náklady na doručení zboží při platbě na dobírku činí 169 Kč.

8. Způsob doručení

Doručení zajišťuje společnost Česká pošta s.p., a to buď formou Balíku na poštu, nebo Balíku do ruky, Zboží je doručováno na kupujícím uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován e-mailem. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

9. Dodací podmínky

Termín dodání

U každého zboží je uvedeno, zda je skladem, nebo zda je u externího dodavatele, přičemž je uvedeno, do jaké doby bude zboží na skladě u provozovatele internetového obchodu.

Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 17,00 hod bude doručováno zpravidla do pěti pracovních dnů kamkoli po ČR. Objednávky, které jsou učiněny o víkendu nebo ve dnech státních svátků jsou vyřizovány vždy nejbližší následující pracovní den.

V případě, že zboží není skladem, bude kupující informován o době, do které je prodávající schopen zboží vyexpedovat.

Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat, zda obal není porušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem.

10. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

11. Reklamace a záruka za zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a na poškozené způsobené kupujícím. V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, je kupující oprávněn zboží reklamovat.

Postup reklamace

Reklamace musí být písemná. Kupující je povinen sepsat reklamaci písemně, v níž uvede zejména druh výrobku, číslo prodejního dokladu, datum koupě a podrobný popis vady. Kupující je povinen zaslat reklamaci písemně na adresu provozovatele internetového obchodu. Přílohou reklamace musí být kopie dokladu o koupi zboží.

Kupujícímu je doporučeno zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože provozovatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho doručením.

Vyřízení reklamace

Provozovatel internetového obchodu posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po takovém posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Reklamace, uplatněná kupujícím, musí být vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Vyřízením reklamace se rozumí buď odstranění vady opravou (v případě oprávněné reklamace) nebo zamítnutí reklamace (v případě neoprávněné reklamace). V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

12. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se kupující rozhodne jím učiněnou objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně nebo e-mailem), a to nejpozději ten den, kdy objednávku učinil, ale v každém případě dříve, než bude zboží vyexpedováno. V takovém případě bude objednávka prodávajícím bezplatně stornována.

Pokud bylo objednané zboží uhrazeno (tj. bankovním převodem), dojde ke vzájemnému vypořádání mezi prodávajícím a kupujícím tak, že uhrazená částka bude převedena zpět na účet, z něhož byla odeslána. Pokud kupující učiní jinou objednávku, bude uhrazená částka použita k úhradě této jiné objednávky s tím, že pokud bude uhrazená částka vyšší než kupní cena jiné objednávky, bude přeplatek částky převeden zpět na účet, z něhož byla odeslána; bude-li kupní cena jiné objednávky vyšší, než uhrazená částka, bude kupující vyzván k doplatku do výše kupní ceny této jiné (tj. nové) objednávky.

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující tohoto svého práva využije, pak musí v uvedené lhůtě jednak odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy a jednak odeslat koupené zboží, s veškerými dokumenty, tj. zejména musí přiložit kopii faktury, nebo musí vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázat. Kupující odešle vrácené zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30 tnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, a zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě a údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času,

- uzavírané na základě veřejné dražby,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího a na tutéž adresu je nutné vrátit i zboží, a to na náklady kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

· zboží se již nevyrábí nebo nedodává

· výrazným způsobem se změnila cena zboží.

Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 2006 až § 2008 občanského zákoníku.

V případě, že by taková situace nastala, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

13. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2015. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.


REKLAMACE

Záruka

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a na poškozené způsobené kupujícím. V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, je kupující oprávněn zboží reklamovat.

Postup reklamace

Reklamace musí být písemná. Kupující je povinen sepsat reklamaci písemně, v níž uvede zejména druh výrobku, číslo prodejního dokladu, datum koupě a podrobný popis vady. Kupující je povinen zaslat reklamaci písemně na adresu provozovatele internetového obchodu. Přílohou reklamace musí být kopie dokladu o koupi zboží.

Kupujícímu je doporučeno zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože provozovatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho doručením.

Vyřízení reklamace

Provozovatel internetového obchodu posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po takovém posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Reklamace, uplatněná kupujícím, musí být vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Vyřízením reklamace se rozumí buď odstranění vady opravou (v případě oprávněné reklamace) nebo zamítnutí reklamace (v případě neoprávněné reklamace). V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který jej bez výhrad přijímá. Reklamační řád je také součástí všeobecných obchodních podmínek.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2015. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.